Pardavimo ir pristatymo taisyklės

  1. Pradžia
  2. /
  3. Pardavimo ir pristatymo taisyklės

SKATINAME LAIKYTIS AUKŠČIAUSIŲ PROFESINIŲ APTARNAVIMO IR PARDAVIMO STANDARTŲ.

„DEPOLT UAB” PARDAVIMO IR PRISTATYMO SĄLYGOS

Pardavimo ir pristatymo sąlygos DEPOLT UAB , įmonės registracijos Nr. 302748006, kurios taikomos tarp šalių kaip pardavėjo ir pirkėjo, jeigu raštu nesusitarta kitaip, toliau vadinamos pardavėju ir pirkėju. Sutartis sudaroma tik tada, kai pirkėjas iš pardavėjo gauna raštišką užsakymo patvirtinimą, ir tik šio užsakymo patvirtinimo turinys yra privalomas pardavėjui. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už klaidas ar informaciją tiekėjų parengtoje pateiktoje rašytinėje medžiagoje apie gaminius. Tai taikoma bet kokios formos pardavimo medžiagai, aprašymams, naudotojo instrukcijoms ir pan.

Visi pardavimai vykdomi sutartomis kainomis pagal užsakymo patvirtinimą arba sąskaitą faktūrą. Jei nenurodyta kitaip, kainos nurodytos be PVM. Užsakymai pristatomi Incoterm 2010 į pirkėjo sandėlį, jei atitinkamame užsakyme nenurodyta kitaip. Bet kokie valstybinių mokesčių, įskaitant importo ir eksporto mokesčius bei muitus, pasikeitimai, įvykę po pardavėjo užsakymo patvirtinimo, nėra pardavėjo reikalas ir juos turi padengti pirkėjas. Apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip tą dieną, kuri užsakyme nurodyta kaip galutinė punktualaus apmokėjimo data. Jei galutinė data nenurodyta, mokėjimas turi būti atliktas grynaisiais pinigais iki sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Jei pristatymas vėluoja dėl pirkėjo aplinkybių, pirkėjas vis tiek privalo sumokėti pardavėjui visus mokėjimus, tarsi pristatymas būtų įvykęs laiku, nebent pardavėjas raštu informavo pirkėją kitaip. Jei mokėjimas atliekamas po termino, pardavėjas turi teisę skaičiuoti 2 % palūkanas nuo nesumokėtos skolos, egzistuojančios nuo mokėjimo termino dienos, už kiekvieną pradėtą mėnesį. Pirkėjas neturi teisės įskaityti priešpriešinių reikalavimų pardavėjui, kurių pardavėjas raštu nepripažino, ir neturi teisės sulaikyti jokios pirkimo sumos dalies dėl bet kokio pobūdžio priešpriešinių reikalavimų. Pardavėjas visais atžvilgiais išlaiko nuosavybės teisę į pristatytą prekę. Taigi pristatytas daiktas išlieka pardavėjo nuosavybe tol, kol pirkėjas nesumoka visos pirkimo sumos ir visų papildomų priskaičiuotų mokesčių bei visų kitų iš verslo santykių kylančių reikalavimų.

Prekė pristatoma, kai ji perduodama pirmajam vežėjui, kad šis ją išsiųstų pirkėjui. Sąskaitoje faktūroje nurodyta pristatymo data yra privaloma pardavėjui, nebent vėliau būtų susitarta kitaip. Jei susitarta dėl pristatymo į pirkėjo vietą, daiktas bus pateiktas pirkėjui iškrauti. Pirkėjas privalo gavęs prekę patikrinti ir pasirūpinti, kad iškrovimui būtų pasirengę reikalingi darbuotojai. Iš pirkėjo bus išskaičiuoti visi mokesčiai už laukimo laiką, kol bus iškrautas daiktas pirkėjo buvimo vietoje arba kitoje pirkėjo nurodytoje pristatymo vietoje. Pirkėjas taip pat turi padengti visas išlaidas, patirtas dėl to, kad negalėjo gauti prekės sutartu pristatymo laiku. Jei pristatymas vėluoja dėl to, kad pardavėjas atsidūrė nenugalimos jėgos aplinkybių situacijoje, pristatymo data bus atidėta tiek, kiek vėluojama, tačiau abi šalys turės teisę nutraukti sutartį be jokios atsakomybės, jei vėlavimas truko ilgiau nei 3 mėnesius. Ši sąlyga taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vėlavimo priežastis atsirado prieš sutartą pristatymo terminą, ar po jo. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti pirkėją apie bet kokius pristatymo termino pakeitimus. Pirkėjas jokiomis aplinkybėmis neturi teisės reikalauti atlyginti nei tiesioginių, nei netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Rizika dėl įsigytos prekės pereina pirkėjui, kai pardavėjas (tiekėjas) perduoda prekę išsiuntimui. Jei pardavėjas negali pristatyti prekės dėl pirkėjo nurodytų aplinkybių, rizika dėl prekės taip pat pereina pirkėjui, kai pardavėjas gauna informaciją apie minėtas aplinkybes ir prekė perduodama pirkėjo dispozicijon. Pardavėjas neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant karą, riaušes, pilietinius neramumus, vyriausybės įsikišimą ar vietos valdžios institucijų įsikišimą, streiką, blokadą ar lokautą, eksporto ar importo draudimus, stichines nelaimes ar blogas oro sąlygas, gaisrą, darbo jėgos ar energijos tiekimo trūkumą ar bet kokią kitą nuo pardavėjo nepriklausančią priežastį, dėl kurios pardavėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.

Pirmiau nurodyta force majeure sąlyga galioja nepriklausomai nuo to, ar kliūtys, trukdančios įvykdyti sutartį, turi įtakos pačiam pardavėjui, ar vienam iš pardavėjo pasirinktų subtiekėjų ar vežėjų. Jei pirkėjas nori remtis kokybiniu ar kiekybiniu trūkumu, jis privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti pardavėją ir nurodyti trūkumo pobūdį. Be to, pardavėjas neatsako už nuostolius. Todėl dėl daikto trūkumų patirti veiklos nuostoliai, negautas pelnas ir kiti tiesioginiai ar netiesioginiai nuostoliai neatlyginami. Pirkėjas privalo iš karto po prekės gavimo pateikti vežėjui pretenzijas dėl transportavimo pažeidimų. Bet koks užsakymo atšaukimas ar keitimas, įskaitant specifikacijų, kiekio ar pristatymo datos pakeitimą, kurį atlieka pirkėjas, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti suderintas raštu. Visas išlaidas, susijusias su atšaukimu ar pakeitimu, turi padengti pirkėjas. Visos prekės parduodamos be garantijos, nebent raštu susitarta kitaip. Bet koks susitarimas dėl prekės garantijos laikomas tik gamintojo garantijos perdavimu, todėl pardavėjui negali būti reiškiamos jokios pretenzijos, susijusios su atitinkama garantijos deklaracija. Jei buvo sudarytas susitarimas dėl daiktų grąžinimo, pirkėjas apmoka visas su daiktų grąžinimu susijusias išlaidas, o rizika dėl daiktų išlieka pirkėjui, kol pardavėjas nepatvirtina pirkėjui, kad grąžinti daiktai buvo gauti be defektų. Prekės turi būti nenaudotos, be defektų ir originalioje nepažeistoje pakuotėje. Ant daiktų neturi būti nešvarumų. Dėl apmokėjimo už grąžinamas prekes kiekvienu atveju turi būti susitarta raštu. Jei privalomosiose nuostatose nenurodyta kitaip, pardavėjo produktui taikomos toliau nurodytos nuostatos. Pardavėjas atsako už asmens sužalojimą tik tuo atveju, jei galima įrodyti, kad sužalojimas įvyko dėl pardavėjo ar kitos šalies klaidos ar aplaidumo, už kurį pardavėjas yra atsakingas. Pardavėjas neatsako už žalą nekilnojamajam ar asmeniniam turtui, kuri gali atsirasti tuo metu, kai parduota prekė yra pirkėjo žinioje. Pardavėjas taip pat neatsako už žalą, padarytą pirkėjo pagamintiems gaminiams arba gaminiams, į kuriuos jie yra įmontuoti. Apskritai pardavėjas už žalą nekilnojamajam ir asmeniniam turtui atsako tomis pačiomis sąlygomis kaip ir už žalą asmeniui. Pardavėjas neatsako už veiklos nuostolius, negautas pajamas ar kitus netiesioginius nuostolius. Tiek, kiek pardavėjas gali būti atsakingas už gaminį trečiosios šalies atžvilgiu, pirkėjas privalo atlyginti nuostolius pardavėjui ta pačia apimtimi, kiek pardavėjo atsakomybė yra apribota pagal pirmiau nurodytus tris punktus. Šie pardavėjo atsakomybės apribojimai netaikomi, jei pardavėjas yra kaltas dėl didelio aplaidumo. Jei trečioji šalis vienai iš šalių pateikia reikalavimą dėl atsakomybės už žalą, susijusią su pirmiau nurodytu punktu, ši šalis nedelsdama apie tai informuoja kitą šalį. Pardavėjas savarankiškai atsako už žalą, padarytą kitiems objektams (verslo objektams), tik tuo atveju, jei dokumentais patvirtinama, kad atsiradusi žala atsirado dėl daikto defekto, atsiradusio dėl pardavėjo kaltės. Pardavėjo savarankiška atsakomybė už daiktams padarytą žalą niekada negali viršyti 1 300 000,00 eurų. Pardavėjas už atsakomybę dėl neatsargumo atsako tik 3 metus nuo tos dienos, kai nukentėjusioji šalis sužinojo arba turėjo sužinoti apie žalą ir defektą. Pardavėjas ir pirkėjas abipusiškai privalo leisti iškelti bylą prieš save teisme arba arbitražo teisme, kuris nagrinėja vienam iš jų pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo dėl pretenzijos, kurią, kaip teigiama, sukėlė parduotas daiktas. Šalims nesutarus, visi ginčai sprendžiami teisme Vilniuje. Tiek, kiek šios pardavimo ir pristatymo sąlygos nereglamentuoja šalių santykių, taikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, CISG. Jei viena ar kelios šių pardavimo ir pristatymo sąlygų sąlygos gali būti arba tapti neveiksmingos ar neveikiančios, šis neveiksmingumas/neveiksnumas neturi įtakos kitų sąlygų veiksmingumui/veiksnumui.

Meniu